قراردادهای پیمانکاری براساس فهرست بها

قرارداد به صورت پیمان مدیریت

انجام کارهای ساختمانی توسط کارفرما ( امانی )

قرارداد بر اساس برنامه ریزی پیشرفت کار ( Lump Sum )

قرارداد براساس برآورد کلی یا قیمت ثابت

قرارداد بر اساس متر مربع زیربنا

قرارداد کلید در دست ( Turnkey )

قراردادهای پیمانکاری EP و EPC

قراردادهای پیمانکاری نوین مهندسی ( N.E.C. New Engineering Contracts )

قرارداد احداث، بهره برداری، انتقال ( BOT )

قرارداد احداث، تملک، بهره برداری ( BOO )

قرارداد پیمانکاری
قرارداد پیمانکاری

آیا قرارداد پیمانکاری قابل برهم زدن است؟

به طور کلی قراردادهای حقوقی به دو دسته قراردادهای لازم و قراردادهای جایز تقسیم می شوند. قراردادهای لازم قراردادهایی هستند که طرفین قرارداد به هیچ وجه حق برهم زدن (فسخ) قرارداد را ندارند مگر در مواردی که صراحتا در خود قرارداد حق فسخ پیش بینی شده باشد.اما قرارداد های جایز قراردادهایی هستند که طرفین قرارداد هر زمان که بخواهند می توانند قرارداد را بر هم بزنند. در عالم حقوق اصل بر لزوم قراردادهاست و تنها مواردی که قانون گذار صراحتا در قانون جایز بودن قرارداد را پیش بینی کرده باشد قرارداد جایز است وگرنه لازم است.

مطابق ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی قراردادهای پیمانکاری نیز لازم هستند و طرفین نمی توانند هر زمان که می‌خواهند آن را فسخ کنند. ولی آیا این قراردادها را هیچ وقت نمی‌توان فسخ کرد؟

مطابق مواد ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان کارفرما می‌تواند در صورت تخلف پیمانکار و یا بر اساس مقتضیات عمومی قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید. هرچند که به نظر می رسد دو عبارت ” تخلف پیمانکار” و ” مقتضیات عمومی” واژه هایی مبهم بوده که چه بسا امکان سواستفاده را نیز فراهم می کند.

چرا با یک قرارداد پیمانکاری حرفه‌ای، خیال راحت و بی دغدغه در کسب و کار را تجربه نکنید؟ همین الان آن را دریافت کنید.ر