طرح های تفصیلی نوشهر

اهمیت طرح تفصیلی چیست؟


جهت اجرای خطوط کلی طرح جامع به طرح‌های دقیق، از این طرح ها مورد استفاده قرار می گیرد.

به دلیل آن که این طرح ها شامل خط مشی های کلی هستند.

طرح تفصیلی، همانند طرح جامع شهری جهت عملکرد به برنامه‌های اجرایی تصویب شده، در این طرح صورت می‌گیرد.

در مجموع، منظور از فراهم کردن طرح تفصیلی، پیاده سازی اصول و اهداف طرح جامع شهر برای بهبود و

ساز و کار مدیریت شهری است.

شناخت نوع کاربری یک قطعه زمین:

با مراجعه به شهرداری منطقه میتوانید از نوع کاربری زمین مطلع شوید.

تغییر کاربری یک قطععه زمین:

  چنانچه زمین شما در داخل محدوده شهر قرار دارد باید به شهرداری مربوطه مراجعه نمایید .

در صورت قابل توجیه بودن درخواست شهرداری مدارک را تکمیل و به این اداره کل جهت طرح در کمیسیون ارسال نماید.

اطلاع از فرسوده بودن منزل مسکونی در بافت منطقه:

مراجعه به اداره عمران و بهسازی میتوانید از وضعیت قرارگیری منزل مسکونی در محدوده تعیین شده بافت فرسوده مطلع شوید.

جامع و تفصیلی

طرح جامع، برنامه ای است که به صورت راهنما عمل می کند و خط مشی کلی سیاست های توسعه شهری را تعیین می کند.

در نقشه های طرح جامع – که معمولا در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰ تهیه می شود.

محل استقرار و توزیع کاربری های شهری عمده (مثل کاربری های آموزشی، بهداشتی و فضای سبز).تراکم های جمعیتی، حدود حریم ها و محدوده های شهری (موجود و پیشنهادی) و مسیر توسعه آینده شهر، توسط علایم و رنگ ها نشان داده می شوند.

طرح تفصیلی جزئیاتی را شامل می شود که طرح جامع به آن ها به صورت کلی پرداخته است.
مطالعات تهیه طرح تفصیلی، متعاقب طرح جامع صورت می پذیرد.

در حقیقت، تنظیم برنامه های مفصل و اقدامات جزئی و دقیق در مناطق و محلات شهری و همچنین طراحی آن ها را به عهده دارد.

علاوه بر این، تکلیف تمامی قطعات زمین را به لحاظ کاربری مشخص می کند و به عنوان یک سند در دستور کار شهرداری قرار می گیرد. 
بررسی و تصویب طرح های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ هر استان است.

در صورت مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع، مرجع نهایی تصویب، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.