به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام
عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به
نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می‌کند؛ موضوع آن ممکن است ایجاد
ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد.

ارکان قرارداد پیمانکاری چیست؟

برای تنظیم یک قرارداد باید ابتدا طرفین  به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود.

یعنی در قرارداد باید به تفصیل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه توقعاتی دارد و می‌خواهد پیمانکار چه خدماتی را به او ارائه دهد.

در این مرحله از قرارداد بدون در نظر گرفتن ضمانت اجراهای موثر مثل جبران خسارت نمی‌توان کنترل لازم بر پیمانکار برای پیشبرد کار را تامین کرد.

محرمانگی در قرارداد

در برخی موارد، قرارداد عدم افشا اطلاعات و یا همان محرمانگی نیز به قرارداد ضمیمه می‌شود. به عنوان مثال کارفرما نوآوری‌ها و اطلاعاتی که تا قبل از سپردن کار به پیمانکار کسب نموده را دقیق بیان می کند.

شرایط عمومی و اختصاصی پیمان به چه معناست؟

هر موقع صحبت از قراردادهای پیمانکاری می‌شود اصطلاح شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی پیمان نیز به گوش می‌خورد.

شرایط عمومی پیمان آن دسته از تعهدات تبعی است که به طرفین قرارداد تحمیل می‌شود و حقوق و تکالیف طرفین را مشخص می‌کند.


قرارداد پیمانکاری از حیث نحوه‌ انعقاد به لحاظ ساده یا تشریفاتی بودن

عقود و قراردادها از حیث نحوه‌ انعقاد به دو دسته‌ تشریفاتی و ساده تقسیم می‌شوند.

قرارداد تشریفاتی قراردادی است که علاوه بر شرایط اساسی و اختصاصی انعقاد آن مستلزم تشریفاتی است تا قرارداد را منعقد شده بدانیم.

در خصوص قرارداد به لحاظ آنکه تحقق آنها متوقف بر رعایت تشریفات معینی متناسب با موضوع پیمانکاری می‌باشد. پس می‌بایست قراردادهای موصوف را ملحق به قراردادهای تشریفاتی دانست.

فروش زمین

انواع قراردادهای پیمانکاری

انواع قراردادها عبارت‌اند از:

۱- قراردادهای پرداخت کلی  (Lump Sum)

۲- قراردادهای دائمی  (Continual Contracts)

۳- قراردادهای سنجشی  (Measurement Contracts)

۴- قراردادهای بازپرداخت هزینه  (Cost Reimbursement Contracts)

۵- قراردادهای مدیریتی  (M.C) Management Contracts))

۶- قراردادهای مدیریت پروژه  (Project Management Contracts)

۷- قراردادهای طراحی وساخت  (Design And Build Contracts)

۸- قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات، اجرا
(Engineering Procurement Construction)

۹- قراردادهای ساخت و توسعه.