ساخت سازه در زمین های دارای شیب در چالوس بسیار با اهمیت است. در ساخت و ساز زمین های دارای شیب همیشه مبحث لغزش مطرح بوده است.

 در واقع، لغزش به گسیختگی و ناپایداری شیب های خاکی و سنگی گفته می شود که اغلب در اثر غلبه مؤلفه های جابجایی در راستای شیب بر نیروی ثقل به وجود می آید. عوامل مختلفی ممکن ست باعث این شیب شوند که از جمله این موارد ناپیوستگی های موجود در توده‌ی خاک یا سنگ، بارش های ناگهانی و تحریک ناشی از زلزله است.

در برخی از مواقع خیس و مرطوب شدن شیب ها به دلیل آب می تواند علت یک لغزش باشد. باران شدید، آب شدن برف ها و بیرون زدن آب از کانال رودخانه می‌تواند جز این عوامل باشد.برای کم کردن خطر لغزش در این زمین های شیب دار و ساخت ساز در آنها باید اقداماتی صورت بگیرد. یکی از کارهای اصلی برای پیش گیری از لغزش در ابتدا باید نواحی با قابلیت زهکشی ضعیف و یا نقاط فعال از نظر جابجایی و نشست، مثل محل لغزش های قدیمی به دقت شناسایی شود. این بررسی کمک زیادی به تصمیم گیری برای انتخاب محل طرح یا جابجایی آن می نماید.

سایر روش هایی که پیمانکاران در ساخت سازه های دارای شیب به کار می برند

در این صورت اگر ضریب اطمینان بیش از یک باشد انتظار می رود که ناپایداری کمتر باشد. روش دیگر عموما مورد استفاده پیمانکار ساختمان قرارد میگیرد، کاهش  زاویه شیب، پلکانی نمودن و زهکشی خاک و استفاده از مصالح سبک در خاکریزی ها است . روش آخر بالا بردن نیروهای مقاوم در مقابل جابجایی است.

حذف و یا جایگزین کردن مصالح لغزشی، با وسایلی که دارای قابلیت زهکشی مناسب تری هستند یک روش دیگر است. این روش معمولا برای لغزش های کم یا ضعیف استفاده می شود. در این صورت باید اطمینان حاصل کنید که قسمت تا در هنگام برداشت مصالح لغزشی پایدار است. باربرداری از دامنه به وسیله حفر ترانشه در رأس لغزش و کاهش ارتفاع آن یک روش دیگر است.

ساخت سازه در چالوس