نکاتی که درباره زمین های اوقافی در شمال باید بدانید

زمین های اوقافی در شمال به ملکی هایی گفته می‌شود که مالک و صاحب آن زمین خود را برای امور خیریه وقف کرده باشد. با توجه به این تعریف که می‌توان به راحتی متوجه شد که مالک اصلی زمین‌های بیشتر…